Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN:

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing voor iedere verkoop en voor alle prestaties uitgevoerd door ons. Zij worden gezien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door onze klanten. Dit blijft van kracht zelfs indien deze voorwaarden in tegenspraak zouden zijn met de algemene of bijzondere aankoop voorwaarden van onze klanten, behalve indien wij laatstgenoemde voorwaarden in uitdrukkelijke en schriftelijke bewoordingen zouden hebben aanvaard.

 

2. AANBIEDINGEN:

Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende een optietermijn die wordt bepaald in bijzondere voorwaarden. Indien geen enkele optietermijn wordt bepaald, worden onze aanbiedingen, opgegeven zonder verbintenis.

 

3. PRIJZEN:

Behoudens andersluidende bepalingen bij het aanvaarden van de bestelling dienen al onze prijzen te worden verstaan voor levering vertrek ons magazijn, met inbegrip van de verpakking. Tevens zijn de verzendings- of vervoerskosten alsook de daarmee verbonden risico’s en alle taksen ten laste van de klant of de vervoerder. Onze afgevaardigde en/of agenten zijn niet bevoegd verbintenissen aan te gaan in naam van de vennootschap.

 

4. PRIJSWIJZIGINGEN:

Behoudens andersluidende bepalingen behouden wij ons het recht voor onze prijzen te herzien tussen het tijdstip van de order en het tijdstip van levering, dit indien er zich wijzigingen hebben voorgedaan in de diverse factoren die de kostprijzen beïnvloeden.

 

5. VERVOER:

Het vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de koper, zelfs wanneer de vervoerskosten te onze lasten zijn.

 

6. LEVERINGSTERMIJN:

De leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing gegeven en zijn afhankelijk van de bevoorradingsmogelijkheden. Behoudens andersluidende bepalingen kan de koper dus, op reden van een eventuele afwijking van de opgegeven leveringstermijn, geen enkel regresrecht aanspraak maken.

 

7. AANVAARDING:

Om in aanmerking te worden genomen moet elke klacht schriftelijk worden ingediend en dit binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of van de factuur.

 

8. RETOURGOEDEREN:

Behalve wanneer er bij de bestelling een vergissing wordt begaan door onze diensten zullen de retourgoederen slechts worden aanvaard met ons akkoord, dit gedurende een termijn van acht dagen na levering en voor zoverre de goederen niet speciaal voor de koper werd gefabriceerd of besteld; zij ons in goede staat worden afgeleverd en zij noch werden ingebouwd, noch gebruikt, noch uit elkaar genomen. Ook originele -en elektrische delen kunnen niet worden geretourneerd. Na akkoord kunnen deze goederen door ons worden opgehaald bij een eventuele volgende levering of vrachtvrij aan ons worden verzonden en het vervoer geschiedt mits anders overeengekomen voor rekening en op risico van de afzender. Om geldig in overweging te worden genomen, moeten de terugzendingen steeds verwijzen naar het nummer en de datum van de afl evering bon en/ of van de factuur.

 

9. WAARBORG:

Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de kwaliteit van onze leveringen. Indien deze kwaliteit uitdrukkelijk als gebrekkig wordt erkend beperkt onze waarborg zich tot de prijs of de vervanging van de als gebrekkig erkende leveringen en dit welke ook de gevolgen van dit gebrek mogen zijn.

 

10. BETALINGEN:

Onze leveringen en prestaties dienen, mits anders overeengekomen, uiterlijk binnen 7 werkdagen na factuurdatum te zijn voldaan. Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Op elke achterstallige betaling zal van rechtswege en zonder in gebrekestelling een interest aangerekend worden berekend aan 2% per maand. Bij iedere betaling en in alle briefwisseling dient het nummer van de overeenstemmende rekening(en) te worden vermeld. In geval van nietbetaling op de vervaldatum zullen alle verschuldigde bedragen zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk invorderbaar zijn, en wij behouden ons het recht voor de verkoop van rechtswege en zonder verwittiging als ontbonden te beschouwen.

 

11. ZEKERHEID:

Indien wij voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aanwijzingen verkrijgen omtrent een zodanig verminderende kredietwaardigheid van koper dat redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag worden getwijfeld hebben wij het recht om van koper te eisen dat hij (extra) zekerheid naar onze keuze stelt en/of van hem contante betaling te eisen voor komende leveringen en bij gebreke daarvan de overeenkomst te ontbinden, of de nakoming van onze verplichtingen opschorten en/of al hetgeen koper aan ons verschuldigd is in één keer opeisen.

 

12. AFWIJKINGEN:

Elke afwijking aan één van onze algemene verkoopsvoorwaarden brengt in geen geval met zich mee dat de andere voorwaarden niet van toepassing zijn en zal geen voorgaande uitmaken.

 

13. BETWISTINGEN:

Alle betwistingen tussen partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van onze zetel, tenzij wij, optredend als eiser, verkiezen het geding bij een bevoegde Rechtbank aanhangig te maken. Geen enkele omstandigheid veroorzaakt hernieuwing noch afwijking van deze rechtsbevoegdheidsclausule.

 

14. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

Tussen de verkoper en de koper wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de geleverde goederen, de exclusieve eigendom van de verkoper blijven tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele interesten en kosten. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkochte goed over